تنها تولید کننده همزمان تابلو فرمان و موتور گیرلس آسانسور

تور کارگاه

27-03-2020

کارگاه تور


ما یک بازرس TUV در کارخانه ما به کارخانه حسابرسی برای یک مشتری است.

اجازه دهید یک تور کارگاه آموزشی با این دیدگاه حسابرسی.


درب جلویی 

انبار مواد ورودی

منطقه مونتاژ

منطقه سیم کشی

منطقه بازرسیکنترل کننده

منطقه بسته بندی


آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی